අරමුණ   

විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආයතන සම්බන්ධීකරණය හා මාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීයමය තත්ත්වය උසස් කිරීමේ කටයුතු, ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය නව තාක්ෂණය සමඟ යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම, රූපවාහිනී සහ සිනමා කර්මාන්තයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම, ජනතාවට තොරතුරු ලබාදීමේ ප්‍රවේශයන් පුළුල් කිරීම.

 

   කාර්යභාරය       

 • මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් සම්පාදනය කිරීම
 • මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය
 • මාධ්‍යවේදීන්ගේ සුබසාධනය හා වෘත්තීයභාවය නඟා සිටුවීම
 • අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ආයතනවල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම
 • ජාතික වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන් සඳහා මාධ්‍ය දායකත්වය ලබාදීම
 • රූපවාහිනී නාලිකා සහ ගුවන්විදුලි විකාශන සේවාවන් සඳහා බලපත්‍ර ලබාදීම
 • ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සේවා තත්ත්වය වෘත්තීයභාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සුබසාධන සේවා
 • ජනමාධ්‍ය සංවර්ධනයට අවශ්‍ය අචාරධර්ම හඳුන්වාදීම
 • අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම
 • අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරීම

.

   2016 වර්ෂයේ ඉලක්කගත වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති  

1. තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම

 • තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත් කෙටුම්පත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කටයුතු
 • තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිෂන් සභාව පිහිටුවීම
 • තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත සම්බන්ධව රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම 
 • තොරතුරු නිලධාරීන් පත් කිරීම හා පුහුණු කිරීම

2. ජාතික ජනමාධ්‍ය සම්මාන උළෙල පැවැත්වීම

3. මාධ්‍යවේදීන් සඳහා —මාධ්‍ය පුරවර නිවාස යෝජනා ක්‍රමය˜ ක්‍රියාත්මක කිරීම

4. මාධ්‍යවේදීන් සඳහා සහනදායී පදනම මත යතුරුපැදි ලබාදීම

5. රූපවාහිනී විකාශනයට අංකන තාක්ෂණය හඳුන්වාදීම

6. —පණ්ඩිත් අමරදේව සංගීත අසපුව˜ ඉදි කිරීම

7. ජනාධිපති කාර්යාලය මඟින් මෙහෙයවනු ලබන ජාතික වැඩසටහන් අමාත්‍යාංශය මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම

 • පෝෂණ වැඩසටහන
 • ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන
 • "මතින් නිදහස් රටක්" මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන
 • වකුගඩු රෝග නිවාරණ වැඩසටහන
 • රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමෝපාය සඳහා වූ පස් අවුරුදු මග සැලසුම වැඩසටහන
 • "දරුවන් සුරකිමු" ජාතික වැඩසටහන 2016-2018
 • කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලූ ආකාරයේ වෙනස්කම් පිටු දැකීම, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාව සහතික කිරීම සහ කාන්තා හිංසනය වැළැක්වීමේ වැඩසටහන

 

   ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)   

Thilaka.jpg   ජේ.එම්.තිලකා ජයසුන්දර මිය
  තනතුර : අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන හා      සැලසුම්)
   දුරකථන : 011-2513943
   ෆැක්ස් : 011-2512343
   ඊමේල් :adsecdev@media.gov.lk
 IMAG2300.jpg

 ඩබ්.ඒ.පී. වෙල්ලප්පුලි මිය
   තනතුර : අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
   දුරකථන : 011- 2513470
   ෆැක්ස් : 011-2514351
   ඊමේල් : dirplan@media.gov.lk

 Director development.jpg

   ජේ.ඩබ්.එස්.කිත්සිරි මහතා
   තනතුර : අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
   දුරකථන : 011-2513351
   ෆැක්ස් : 011-2513350
   ඊමේල් : dirdev@media.gov.lk

 AD

  එම්.සී.එස්. දේවසුරේන්ද්‍ර මිය
   තනතුර : සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
   දුරකථන : 011-2513466
   ෆැක්ස් : 011-2513466
   ඊමේල් : adplan@media.gov.lk

 AS DEVELOPMENT

  ටී.ඒ.එස්.එස්.කරුණාරත්න මෙය
  තනතුර : සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන)
  දුරකථන : 011-2513451
  ෆැක්ස් : 011-2513462
  ඊමේල් : asdev@media.gov.lk

 
  තනතුර : සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන)
  දුරකථන : 011-2513451
  ෆැක්ස් : 011-2513462
  ඊමේල් :

{jathumbnailoff}

 

නවතම පුවත්