සංවර්ධන සහ සැලසුම් අංශය

අරමුණ

විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආයතන සම්බන්ධීකරණය හා මාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීයමය තත්ත්වය උසස් කිරීමේ කටයුතු, ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය නව තාක්ෂණය සමඟ යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම, රූපවාහිනී සහ සිනමා කර්මාන්තයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම, ජනතාවට තොරතුරු ලබාදීමේ ප්‍රවේශයන් පුළුල් කිරීම.

ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)

එච්. හේවගේ මහතා

එච්. හේවගේ මහතා

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන හා සැලසුම්)

011-2513 943

011-2512 343

adsecdev@media.gov.lk

ඩබ්.පී. සෙව්වන්දි මිය

ඩබ්.පී. සෙව්වන්දි මිය

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

011-2513 470

011-2513 470

dirdev@media.gov.lk

එම් පී බණ්ඩාර

එම් පී බණ්ඩාර

සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන)

011-2513 451

011-2513 462

asdev@media.gov.lk

ඩබ්.ඒ.පී. වෙල්ලප්පුලි මිය

ඩබ්.ඒ.පී. වෙල්ලප්පුලි මිය

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

011-2513 470

011-2514 351

dirplan@media.gov.lk

එම්.සී.එස්. දේවසුරේන්ද්‍ර මිය

එම්.සී.එස්. දේවසුරේන්ද්‍ර මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

011-2513 466

011-2513 466

adplan@media.gov.lk

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk
facebook
twitter