පාලන අංශය

ප‍්‍රධාන අරමුණ

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙවර ඉටුකිරීම උදෙසා අභ්‍යන්තර පාලන ක‍්‍රියාවලියට දායකවීම තුළින් විශිෂ්ඨ කාර්ය සාධනයක් ළඟාකර ගැනීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ කළමණාකාරීත්වයට සහායවීම.

ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)

එස්.ආර්.ඩබ්.එම්.ආර්.පී. සත්කුමාර මහතා

එස්.ආර්.ඩබ්.එම්.ආර්.පී. සත්කුමාර මහතා

අතිරේක ලේකම් (පාලන)

011-2513 398 / දිගුව 108

011-2512326

adsecadmin@media.gov.lk

රියාසා එම් නෞෆල් මෙනවිය

රියාසා එම් නෞෆල් මෙනවිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන I)

011-2514632 / දිගුව 111

011-2513 462

sasadmin@media.gov.lk

එස් ඩී එන් එස් ජයසේන මිය

එස් ඩී එන් එස් ජයසේන මිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන II)

011-2512052/ දිගුව 189

011-2515701

සහකාර ලේකම් (පාලන)

011-2512524 / දිගුව 110

011-2515700

asadmin@media.gov.lk

ඩී.පී.යූ. වේලාරත්න මිය

ඩී.පී.යූ. වේලාරත්න මිය

නීති නිලධාරී

011-2513468 / දිගුව 161

011-251 3468

පරිපාලන නිලධාරී (තැපැල් අංශය)

011-2380034

පී. ඩී. දියමන්ති මිය

පී. ඩී. දියමන්ති මිය

භාෂා පරිවර්තක

011-2512524 / දිගුව 110

011-2512052

trans.en.sin.2019@gmail.com

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk
facebook
twitter