පාලන අංශය

ප‍්‍රධාන අරමුණ

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙවර ඉටුකිරීම උදෙසා අභ්‍යන්තර පාලන ක‍්‍රියාවලියට දායකවීම තුළින් විශිෂ්ඨ කාර්ය සාධනයක් ළඟාකර ගැනීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ කළමණාකාරීත්වයට සහායවීම.

ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)

දීපා ලියනගේ

දීපා ලියනගේ

අතිරේක ලේකම් (පාලන )

011-2513 398 / දිගුව 108

011-2512326

.

රියාසා එම් නෞෆල්

රියාසා එම් නෞෆල්

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන I)

011-2514632 / දිගුව 111

011-2513 462

.

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන II)

011-2512052/ දිගුව 189

011-2515701

සහකාර ලේකම් (පාලන)

011-2512524 / දිගුව 110

011-2515700

.

ඩී.පී.යූ. වේලාරත්න

ඩී.පී.යූ. වේලාරත්න

නීති නිලධාරී

011-2513468 / දිගුව 161

011-251 3468

පරිපාලන නිලධාරී (තැපැල් අංශය)

011-2380034

පී. ඩී. දියමන්ති

පී. ඩී. දියමන්ති

භාෂා පරිවර්තක

011-2512524 / දිගුව 110

011-2512052

.

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

.

.


facebook
twitter