මුදල් අංශය

මූලික අරමුණ

කාර්යක්ෂම මූල්‍ය කළමනාකරණයක් තුලින් උපරිම ඵලදායිතාවයක් සහතික කරමින් අමාත්‍යාංශයේ ඉලක්ක සහ අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට අවශ්‍ය උපරිම සහයෝගය ලබා දීම

ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)

ජී.ඩී. පුෂ්පා කුමාරි මිය

ජී.ඩී. පුෂ්පා කුමාරි මිය

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිළධාරී

011-251 3437

011-251 3464

ca@media.gov.lk

දුනිල් හෙයියන්තුඩුව

දුනිල් හෙයියන්තුඩුව

ප‍්‍රධාන ගණකාධිකාරී

011-251 3437

011-251 3464

ca@media.gov.lk

කේ.ජී. විජිනි සේනා

කේ.ජී. විජිනි සේනා

ගණකාධිකාරී

011-251 3442 / දිගුව 151

011-251 3442

kgvijinisena@gmail.com

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk
facebook
twitter