සංවර්ධන සහ සැලසුම් අංශය

අරමුණ

විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආයතන සම්බන්ධීකරණය හා මාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීයමය තත්ත්වය උසස් කිරීමේ කටයුතු, ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය නව තාක්ෂණය සමඟ යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම, රූපවාහිනී සහ සිනමා කර්මාන්තයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම, ජනතාවට තොරතුරු ලබාදීමේ ප්‍රවේශයන් පුළුල් කිරීම.

ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)

යූ.පී.එල්.ඩී. පතිරණ මහත්මිය

යූ.පී.එල්.ඩී. පතිරණ මහත්මිය

වැඩබලන සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන/සැලසුම්)

011-2512 343

011-2512 343

adsecdev@media.gov.lk

ජේ.ඩබ්.එස්.කිත්සිරි මහතා

ජේ.ඩබ්.එස්.කිත්සිරි මහතා

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

011-2513 470

011-2513 470

dirdev@media.gov.lk

ඩබ්.ඒ.පී. වෙල්ලප්පුලි මිය

ඩබ්.ඒ.පී. වෙල්ලප්පුලි මිය

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

011-2513 470

011-2514 351

dirplan@media.gov.lk

එම්.සී.එස්. දේවසුරේන්ද්‍ර මිය

එම්.සී.එස්. දේවසුරේන්ද්‍ර මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

011-2513 466

011-2513 466

adplan@media.gov.lk

සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන)

011-2513 451

011-2513 462

asdev@media.gov.lk