ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක තනතුරට අදාළ අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය 2023.08.11 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

download pdf hi

Page 1 of 3

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

.

.


facebook
twitter