පර්යේෂණ නිබන්ධන

නම

මාතෘකාව

පශ්චාත් උපාධිය/ පාඨමාලාව

1

සුභාෂිණී ගුණරත්න

1994 සිට 2015 දක්වා ඒ ඒ ජනාධිපතිවරණ කාලසීමාවන් තුළ ගුරුදා විග‍්‍රහයේ හැසිරීම පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක්

සමාජීය විද්‍යාපති (MSSc) 2018, කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය

2

Subhashini Gunarathne

1994 සිට 2015 දක්වා ඒ ඒ ජනාධිපතිවරණ කාලසීමාවන් තුළ ගුරුදා විග‍්‍රහයේ හැසිරීම පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක්

(MSSc) 2018, University of Kelaniya

3

බී.එම්. චවිකා ගුණසේකර

ශ‍්‍රී ලංකාවේ සමකාලීන රූපවාහිනී ප‍්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණ ආකෘති, ග‍්‍රාහක සංජානනය කෙරෙහි කරනු ලබන බලපෑම

4

එල්.එස්. රාමනායක

සමකාලීන ගුවන්විදුලි ගීත ශානරයේ සන්නිවේද්‍ය විශේෂතා පිළිබඳ අධ්‍යයනය

5

L.Thevathiran

ஊடகங்களில் தமிழ் மொழிப் பயன்பாடு

6

Veerarajan Priyatharshan

The Coverage of Easter bomb attacks in Tamil Newspapers: A study based on Journalism ethics and Conflict-sensitive journalism

මෙම සාර සංග්‍රහවලට අදාළ සම්පූර්ණ පර්යේෂණ නිබන්ධ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය අංශයේදී පරිශීලනය කළ හැකිය

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

.

.


facebook
twitter