පර්යේෂණ නිබන්ධන

නම

මාතෘකාව

පශ්චාත් උපාධිය/ පාඨමාලාව

1

සුභාෂිණී ගුණරත්න

1994 සිට 2015 දක්වා ඒ ඒ ජනාධිපතිවරණ කාලසීමාවන් තුළ ගුරුදා විග‍්‍රහයේ හැසිරීම පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක්

සමාජීය විද්‍යාපති (MSSc) 2018, කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය

2

Subhashini Gunarathne

1994 සිට 2015 දක්වා ඒ ඒ ජනාධිපතිවරණ කාලසීමාවන් තුළ ගුරුදා විග‍්‍රහයේ හැසිරීම පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක්

(MSSc) 2018, University of Kelaniya

මෙම සාර සංග්‍රහවලට අදාළ සම්පූර්ණ පර්යේෂණ නිබන්ධ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය අංශයේදී පරිශීලනය කළ හැකිය