අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

ප්‍රධාන කාර්යභාරය
  • කළමනාකාරිත්වයේ කටයුතුවලට සහාය වීම හා අනාගතයේ ඇතිවිය හැකි අනවශ්‍ය මූල්‍යමය පාඩු සහ අගෞරවයන් ඇතිවීම වැළැක්වීම.
ආර්. මනම්පේරි මහත්මිය

ආර්. මනම්පේරි මහත්මිය

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක