• ප්‍රධාන කාර්යභාරය

  කළමනාකාරිත්වයේ කටයුතුවලට සහාය වීම හා අනාගතයේ ඇතිවිය හැකි අනවශ්‍ය මූල්‍යමය පාඩු සහ අගෞරවයන් ඇතිවීම වැළැක්වීම.

  අනෙකුත් කාර්යයන්
  • 01. වැරදි හා වංචා වැළැක්වීම සඳහා ක‍්‍රියාත්මක පාලන ක‍්‍රමවල ප‍්‍රමාණාත්මකබව හා සාර්ථකත්වය සොයා බැලීම.
  • 02. පවත්නා ගිණුම් ක‍්‍රමය තුළින් නිවැරදි මූල්‍ය ප‍්‍රකාශ පිළියෙළ කිරීම සඳහා තොරතුරු සැපයේදැයි සොයා බැලීම.
  • 03. පවරා ඇති වගකීම් ඉටු කිරීමේදී කාර්ය මණ්ඩල කාර්ය සාධනයන්හි ගුණාත්මකබව ඇගයීම.
  • 04. වත්කම්වල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ සොයා බැලීම.
  • 05. රජයේ ආයතන සංග‍්‍රහය, රජයේ මුදල් රෙගුලාසි, රාජ්‍ය පරිපාලන හා භාණ්ඩාගාර චක‍්‍රලේඛ සහ වෙනත් රජයේ උපදෙස් හා නියෝග පිළිපැදීම පිළිබඳව සොයා බැලීම.
  • 06. නාස්තිය නිස්කාර්ය ධාරිතාවය හා අනවශ්‍ය වියදම් වැළැක්වීමට සහ අනාවරණය කරගැනීමට යොදා ඇති පාලන ක‍්‍රමවල සාර්ථකත්වය සොයා බැලීම.
  • 07. අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හි විශේෂ විමර්ශනයක් පැවැත්වීම.
  • 08. විගණන හා කළමණාකරණ කමිටු රැුස්වීම් පැවැත්වීම සහ තීරණ පිළිබඳ පසු විපරම් කිරීම.
  • 09. විගණකාධිපතිගේ විමසුම් හා වාර්තා සම්බන්ධයෙන් වූ පිළිතුරු හා ක‍්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව පසුවිපරම් කිරීම.
  • 10. වාර්ෂික ව්ගණන සැලැස්මට අනුකූල වන පරිදි ඉහත කාර්යයන් ඉටු කිරීම.

  විශේෂ වැඩසටහන්/ ව්‍යාපෘති/ වැඩමුළු
  • විගණන රැස්වීම් සහ කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීම.
  • අනපේක්ෂිත පරීක්ෂාවන් පැවැත්වීම.
  • ප‍්‍රාදේශීය සම්පේ‍්‍රෂණ මධ්‍යස්ථාන සහ පළාත් විකාශන මධ්‍යස්ථාන අධික්ෂණය.
  • අමාත්‍යංශයට අනුබද්ධ ආයතනවල කාර්ය සාධනය සුපරීක්ෂණය.

  ආකෘතිපත‍්‍ර/ පනත්/ රෙගුලාසි   
 මුදල් රෙගුලාසි 
        උදා :මු. රෙ 630
 ආයතන සංග‍්‍රහය
 පනත්

        උදා:ශ‍්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා පනත
              ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන්දුලි සංස්ථා පනත
              රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථා පනත
              එක්සත් ප‍්‍රවෘත්තිපත‍්‍ර සමාගම් පනත

 චක‍්‍රලේඛ

        උදා :රාජ්‍ය පරිපාලන චක‍්‍රලේඛ
               කළමනාකරණ චක‍්‍රලේඛ
               අභ්‍යන්තර චක‍්‍රලේඛ
               භාණ්ඩාගාර චක‍්‍රලේඛ

 වෙනත් මගපෙන්වීම්

        උදා : යහපාලනය
                රජයේ ටෙන්ඩර් පටිපාටිය සහ ප‍්‍රසම්පාදනය

 

   ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර දුරකථන අංක)   

Chief Accountant

 ඒ.ජී. අනුලා විජේරත්න මිය
       තනතුර : ගණකාධිකාරී ( අභ්‍යන්තර විගණන)
       දුරකථන අංකය : 011-2513497
       ෆැක්ස් අංකය : 011-2513497
       ඊමේල් : cia@media.gov.lk

{jathumbnailoff}

 

නවතම පුවත්