සී/ස එක්සත් ප‍්‍රවෘත්තිපත‍්‍ර සමාගම 
ලිපිනය : නො 35, ඞී.ආර් විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10
දුරකතන අංක : 0112429429,0112421181
ෆැක්ස් අංක : 0112449069
ඊමේල් : .
වෙබ් ලිපිනය : www.lakehouse.lk

                 ancl
       දුරකතන අංක      ෆැක්ස් අංක

සභාපති සහ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ
මහාචාර්ය හරේන්ද්‍ර කාරියවසම් මහතා

112 429 651/652 112 430 985

අධ්‍යක්ෂ (නීති සහ පරිපාලනය)
ජානක රණතුංග මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ (මෙහෙයුම්)
මංජුල මාකුඹුර මහතා

   

කර් තෘ මණ්ඩල අධ්‍යක්ෂ
සිසිර පරණතන්ත්‍රී මහතා

   

සමාන්යාධිකාරී
එස්.ජේ. කොතලාවල මහතා

11 2 429501  11 2 429500