සී/ස එක්සත් ප‍්‍රවෘත්තිපත‍්‍ර සමාගම 
ලිපිනය : නො 35,ඞී.ආර් විජේවර්ධන මාවත,කොළඹ 10
දුරකතන අංක: 0112429429,0112421181,

ෆැක්ස් අංක: 0112449069      

ඊමේල්: webmanager@lakehouse.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.lakehouse.lk

                 ancl
       දුරකතන අංක      ෆැක්ස් අංක

සභාපති
ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතා

2429652 2430985

අධ්‍යක්ෂ (කතෘ මණ්ඩල )
චන්ද්‍රසිරි සෙනවිරත්න මහතා

2429658 2430720

සාමාන්‍යාධිකාරී

අභය අමරදාස  මහතා

2429501 

2242950