ප්‍රසිද්ධ රැඟුම් පාලක මණ්ඩලය   
ලිපිනය: 
දුරකතන අංක:  
ෆැක්ස් අංක: 
ඊමේල් : 
වෙබ් ලිපිනය : 

  telecinema park
        දුරකතන අංක       ෆැක්ස් අංක

සභාපති