සැලසිනෙ රූපවාහිනී ආයතනය
ලිපිනය: බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07 
දුරකතන අංක: 0114061587
ෆැක්ස් අංක: 0112058229
ඊමේල්: info@selacine.lk 
වෙබ් ලිපිනය : www.selacine.lk

                         salacine
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
හරිත ගුණවර්ධන මහතා

4320777 2058229

සාමාන්‍යාධිකාරී
මංජුල හේරත් මහතා

4061587 2058229

කලා අධ්‍යක්ෂ

4061586  

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

4061587 2058229