සැලසිනෙ රූපවාහිනී ආයතනය
ලිපිනය: 380/57, සරණ පාර, කොළඹ 07 
දුරකතන අංක: 0114320777 / 0112058227
ඊමේල්: . 
වෙබ් ලිපිනය : www.selacine.lk

                         salacine
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
මහේෂ් බණ්ඩාර මහතා 

4320777 2058229

සාමාන්‍යාධිකාරී
ඩබ්.එල්.ඒ.කේ.ඒ.ගුණතිලක මහතා

4061587 2058229

කලා අධ්‍යක්ෂ

4061586  

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

4061587 2058229