අභිනව තැපැල්පති එස්.ආර් .ඩබ්.එම් .ආර්.පී සත්කුමාර මහතා සිය ධූරයේ රාජකාරී කටයුතු අද (09) කොළඹ තැපැල් මූලස්ථානයේ දී ආරම්භ කරන ලදී

 
මෙම අවස්ථාවට ජනමාධ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා ,ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අනුෂ පැල්පිට මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය