අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-08-13

 13.08.2019S page 001

13.08.2019S page 002

13.08.2019S page 003

13.08.2019S page 004

13.08.2019S page 005

13.08.2019S page 006

13.08.2019S page 007

13.08.2019S page 008

13.08.2019S page 009