නිකුත් කළ නිවේදනය මෙසේ ය.

 63 S1 page 001

63 S2 page 001