දින තුනක විශේෂ නිවාඩුවක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි

 public holiday