මාර්තු 20 , හෙට සිට 27 දක්වා කාලය රාජ්‍ය, පෞද්ගලික දෙඅංශය සඳහාම නිවසේ සිටවැඩකරන සතියක් ලෙස රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත.

leave

 

 

ඒ පිළිබඳව ජනාධිපති ලේකම් විසින් නිකුත් කර ඇති චකේලේඛය

a22

a23