ඇදිරි නීතිය කඩ කළ පුද්ගලයන් 2405ක් පොලිස් අත් අඩංගුවට

 adi22