සුපිරි වෙළඳ සැල් හා ඔසු සැල් විවෘත කිරීම සීමා කෙරේ

 fmasi