රාජ්‍ය වෙසක් උළෙල- අෂ්ඨ ලෝක ධර්මය හමුවේ කම්පා නොවන බෞද්ධ ජනතාව කොවිඩ්19 වසංගතයත් ධර්මය තේරුම් ගැනීමට, ලෝක ස්භාවය තේරුම් ගැනීමට පිටුවහලක් කරගන්න- අග්‍රාමාත්‍ය

we4

we3

we2

we1