කොවිඩ් - 19 එන්නත ජනමාධ්‍යවේදීන් සඳහා ඉතා කඩිනමින් ලබා දෙන්න - ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම්

 janaadm