අද (7) ට යෙදී තිබෙන ලෝක ආහාර සුරක්ෂිතතා දිනය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නිකුත් කළ පණිවිඩය.

‘‘වෙනස්වන දේශගුණයක් තුළ ජීවිතයට අනුවර්තනය වීමට එක් එක් රටවල් විසින් විවිධ උපායමාර්ග යෙදිය යුතුවේ. කෘෂි පරිසර විද්‍යාත්මක අනුවර්තනය තුළින් ආහාර සුරක්‍ෂිතතාවය සහතික කිරීම මෙහි අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි.
අපගේ පෘථිවියේ සෞඛ්‍යය සුරැකීමට සහ මානව තිරසාර බව සහතික කිරීමට නම් ලොව පුරා රජයන් නිර්භීත ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කිරීමට පසුබට නොවිය යුතුය. එවැනි ප්‍රතිපත්තීන් පාරිසරික සංරක්ෂණයට සහාය විය යුතු අතර, එමගින් ජෛව විවිධත්වය විනාශවීම වැළැක්වීමට මෙන්ම වඩාත් තිරසාරානුකූලව ආර්ථික අභිලාෂයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ජනතාවට හැකි විය යුතුය.‘‘