සංචරණ සීමා බලපැවැත්වෙන කාලය තුල තැපැල් සේවයට අදාල සියලුම කාර්යයන් අත්‍යාවශ්‍ය සේවා බවට පත්කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. ඒ අනුව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන දේශිය හා විදේශිය ලිපි, මුද්‍රිත ද්‍රව්‍ය හා පාර්සල් භාරගැනීම, බෙදා හැරිම හා තොරතුරු වාර්තා කිරිම ආදී සේවාවන් අත්‍යාවශ්‍ය සේවා බවට පත්කර ඇත.

එම ගැසට් නිවේදනයට අනුව ලියාපදිංචි ලිපි වටිනාකම ගෙවා භාරදීමේ සේවාව, දේශිය හා විදේශිය අධිවේගී තැපැල් සේවාව, ඖෂධ බෙදාහැරිමේ විශේෂ සේවාව හා මුදල් හුවමාරුව ඇතුලු තැපැල් සේවාවට අයත් සියලු කාර්යයන් අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ලෙස නම්කර තිබේ, ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත ජනාධිපති ලේකම් පී. බී ජයසුන්දර මහතා එම ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.