ශ්‍රි ලංකා රුපවාහිනි සංස්ථාවේ නව සභාපති ලෙස ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ ජේෂ්ඨ නිලධාරීයකු වන ඩබ්ලිව්. බී. ගනේගල මහතා පත්කර  ඇත.