75 වැනි නිදහස් දිනයට සමගාමිව සියලු ලක්වාසීන්ට සෙත් පතා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සේවක සුබසාධක සංගමය මඟින් සංවිධානය කරන ලද 21 වැනි ‘ඇසිදිසි දහම් සර’ ධර්ම දේශනාව ඊයේ (01) ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්විණි. කදුරුදූව ශ්‍රී දීපාරාමාධිපති රත්මලාන පරමධම්ම චේතිය මහා පරිවේණාධිපති, ශාස්ත්‍රපති, ලේල්වල තපස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් එහිදී ධර්ම දේශනය පවත්වන ලද අතර, ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, ලේක්හවුස් සභාපති අනූෂ පැල්පිට, අතිරේක ලේකම් (පාලන) එස්.ආර්.ඩබ්.එම්.ආර්.පී. සත්කුමාර, අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන හා සැලසුම්) ඊ.එම්.එස්.බී. ජයසුන්දර යන මහත්වරු හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය මේ අවස්ථාවට එක් වී සිටියහ.