• ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර ජපානයේදී හිටපු අග්රාමාත්ය යොෂිහිඩේ සුගා මහතා හමුවිය. එහිදී රටේ ආර්ථික ප්රකෘතිය පිළිබඳව කරුණු දැක්වූ ජනාධිපතිවරයා යළි මෙරටට පැමිණ ආයෝජනය කරන ලෙස ජපානයට ආරාධනා කළේය