කොළඹ රුසියානු මධ්‍යස්ථානයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරී නටාලියා කුලිෂෙන්කෝ මහත්මිය විසින් රචනා කරන ලද කෘතියක් ඇමැති බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා වෙත පිරිනැමේ.
කොළඹ රුසියානු මධ්‍යස්ථානයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරී නටාලියා කුලිෂෙන්කෝ (Natalia Kulishenko) මහත්මිය රුසියානු භාෂාවෙන් රචනා කරන ලද An English Queen and Starling red කෘතිය සහ එහි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයේ පිටපතක් ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා වෙත පිරිනමන ලදි.
බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යංශ කාර්යාලයේදී ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සහ රුසියානු මධ්‍යස්ථානයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරී නටාලියා කුලිෂෙන්කෝ (Natalia Kulishenko) මහත්මිය අතර පැවැති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව කෘතිය පිරිනැමීම සිදු විය.