රටේ වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය හා අයි.එම්.එෆ්. ගිවිසුම ගැන මාධ්ය ආයතන ප්රධානීන් දැනුවත් කිරීමේ හමුවක් ප්රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්ය අමාත්ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් රජයේ ප්රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේදී පසුගියදා පැවැත්විණි.

ජනාධිපති ජේෂ්ඨ ආර්ථික උපදේශක ආර්.එච්.එස්. සමරනායක මහතා හා සහකාර මහ බැංකුව අධිපති ආචාර්ය චන්ද්රනාත් අමරතුංග මහත්වරුන් විසින් රටේ වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය හා අයි.එම්.එෆ්. ගිවිසුම ගැන මෙහිදී මාධ්ය ආයතන ප්රධානීන් දැනුවත් කළේය.
මෙම අවස්ථාවට ජනමාධ්ය අමාත්යංශයේ ලේකම් අනූෂ පැල්පිට රජය ප්රවෘත්තිය අධ්යක්ෂ ජෙනරාල් දිනිත් කරුණාරත්න මහත්වරුන් හා මාධ්ය ආයතන ප්රධානීන් එක්විය