ජුනි 12 වැනිදාට යෙදී ඇති රුසියානු ජාතික දිනය වෙනුවෙන් ශ්රී ලංකාවේ රුසියානු තානාපති කාර්යාලය සංවිධානය කළ විශේෂ උත්සවයක් පසුගියදා ගලධාරි හෝටලයේ දී පැවැත්විණි.

ශ්රී ලංකාවේ රුසියානු තානාපති Levan Dzhagaryan මහතාගේ ආරාධනයකට අනුව ප්රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්ය අමාත්ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ද ඒ සඳහා එක්විණි.
හිටපු ජනාධිපතිවරුන් වන මහින්ද රාජපක්ෂ , ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අමාත්ය සුසිල් ප්රයෝජන්ත, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ජී.එල්. පීරිස් මහත්වරුන්, විදේශ තානාපතිවරුන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක් වූහ.