පුවත් ලේඛනාගාරය


නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ 2017 වසරේ කාර්ය සාධනයේදී විශිෂ්ටතා දැක්වූ සේවක සේවිකාවන් ඇගයීමේ “පුරවර

...

ජනාධිපති කාර්යාලය, භාරතී එයාර් ටෙල් ලංකා සමගම, IDM ආයතනය සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ එකාබද්ධව දැයේ දූදරුවන්ගේ

...

ශ‍්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය විසින් මෙහෙයවන “මාධ්‍ය අධ්‍යයනය හා පුවත්පත් කලාව” පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා

...

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංගණන හා සමීක්ෂණ ඇසුරින් විශාල පරාසයක් තුළ දත්ත රැස් කිරීම සිදු කරනු ලබන අතර එමගින් කාර්තුමය වශයෙන් හා වාර්ෂිකව විවිධ දර්ශක ගණනය කරනු ලැබේ. මෙරට ජනමාධ්‍යවේදීන්ට මාධ්‍ය හරහා,

...

යුද්ධයේදී මිය ගිය සහ ආබාධිත වූ ති‍්‍රවිධ හමුදාවේ රණවිරුවන්ගේ සහ සිවිල් ආරක්ෂක බළකායේ සාමාජිකයින්ගේ දරුවන් වෙනුවෙන් ආරක්ෂක

...

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

.
facebook
twitter