රන්මිහිතැන්න ජාතික ටෙලි සිනමා උද්‍යානය   
ලිපිනය:ජූල් පල්ලම,රන්මිහිතැන්න,තිස්සමහාරාමය
දුරකතන අංක: 0472255445 
ෆැක්ස් අංක: 0472255500
ඊමේල්: info@mrtelecinemapark.com
වෙබ් ලිපිනය : www.mrtelecinemapark.com

  telecinema park
        දුරකතන අංක       ෆැක්ස් අංක

සභාපති
රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය මයා

  0472255500

කළමනාකරු
ලසන්ත විජෙරත්න මහතා

0472255445 0472255500